logo

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.testcentrumpuskohledu.cz, který je provozován paní Hanou Šolocvou, se sídlem Čím 95, 262 03 Nový Knín, IČ: 71514147. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi paní Hanou Šolcovou, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen "kupující nikoli spotřebitel"), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.testcentrumpuskohledu.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou uvedeny bez ceny za dopravu, kterou si volí sám kupující.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Způsoby platby

  • v hotovosti - při převzetí
  • bankovním převodem - platba předem 
  • na dobírku - při zaslání Českou poštou, PPL, popř. jinou přepravní společností

Dodací podmínky

Termín dodání

Zboží skladem je vždy označeno na produktové kartě a v den objednání, popř. den následující již odchází k zákazníkovi.

Informace o stavu skladu u nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené jako skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, bude prodejce zákazníka kontaktovat.Pokud zboží nemáme skladem, řídí se jeho lhůta dodání údajem "Doba dodání", který je uveden u každého produktu. O stavu Vaší objednávky Vás budeme informovat.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.

Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Odstoupení od smlouvy

Při koupi zboží přes Internetový obchod www.testcentrumpuskohledu.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze telefonicky nebo emailem před expedicí zboží. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, kontaktujte nás telefonicky nebo na adrese testcentrumpuskohledu@seznam.cz, obchod@testcentrumpuslkohledu.cz a poté nám zašlete zboží včetně kopie faktury a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato. Toto se nevztahuje na zboží zakoupené na prodejně.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou. Na žádost kupujícího budou peníze vráceny na bankovní účet.

Reklamace a záruka

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Pokud není v záručním listě (faktura slouží jako záruční list) stanoveno jinak, je zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců, není -li stanovena záruka od výrobce jiná. Případné reklamace budou řešeny v souladu s právním řádem ČR. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout a pokud zjistí vady, je o tomto povinen informovat prodávajícího. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně viz Kontakty
  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu viz Kontakty
  • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
  • do zásilky přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje , že osobní údaje, které mu poskytl zákazník, neposkytne třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající dle zákona vede.